Co to jest Piecza Zastępcza?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Piecza Zastępcza.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku odpowiednie warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Niezwykle istotny jest fakt, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej (najczęściej występujące) poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych wszelkich atrybutów bieżącej pieczy (codziennej opieki i troski) nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal jest w „rękach” rodziców naturalnych. Podejmując się tej roli trzeba o tym koniecznie pamiętać. Dziecko w naszej rodzinie zastępczej nie jest nasze!!! Rodzice zastępczy
w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem. Ta forma opieki podlega także kontroli ze strony sądu i powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Rodziny zastępcze wg przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzielą się na:

• Rodziny zastępcze spokrewnione, tworzą małżonkowie lub osoba będąca wstępnymi lub
rodzeństwem dziecka

• Rodziny zastępcze niezawodowe, są to osoby nie będące wstępnymi lub rodzęństwem dziecka,
może to być dalsza rodzina np. kuzynostwo, wujostwo lub osoby niespokrewnione z dzieckiem.
Kandydaci do pełnienia funkcji tego typu rodziny są zobowiązani ukończyć odpowiednie szkolenie.

• Rodziny zastępcze zawodowe, to rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci, za wyjątkiem rodzeństwa. Rodziny zastępcze zawodowe mają obowiązek ukończyć odpowiednie szkolenie i muszą spełniać warunki określone przepisami ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wśród zawodowych rodzin zastępczych wyróżniamy

1. specjalistyczne rodziny zastępcze, w których umieszcza się m.in. dzieci posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności;
2. rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

Z zawodowymi rodzinami zastępczymi starosta podpisuje umowy na pełnienie tej funkcji. Rodziny zastępcze zawodowe otrzymują wynagrodzenie, od którego odprowadzane są wszystkie składki pracownicze, ponadto przysługuje im 30 dniowy urlop.

Wszystkim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej sporządza się oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W tym celu w PCPR w Kutnie organizuje cykliczne posiedzenia ds. okresowej sytuacji oceny dziecka, na które zapraszani są przedstawiciele różnych instytucji, a mian.: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy ośrodka adopcyjno opiekuńczego, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodzin, psychologowie itp. Każde dziecko omawiane jest indywidualnie, na koniec posiedzenia formułowany jest wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, który następnie przesyłany jest do sądu.

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Starosta właściwy ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej zobowiązany jest wypłacić takie świadczenie każdej rodzinie zastępczej uwzględniając stan zdrowia dziecka oraz dochód własny dziecka. Na wysokość świadczenia ma również wpływ, to czy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przysługującego rodzinie zastępczej uzależniona jest od tego czy rodzina zastępcza jest spokrewniona z dzieckiem czy jest rodziną zastępczą niezawodową bądź zawodową. Rodzinie zastępczej, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, nie niższe niż kwota:

1. 660,00 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2. 1000,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej.

Każde świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej pomniejszane jest o kwotę 50% dochodu małoletniego w niej umieszczonego. Za dochód dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uważa się: rentę rodzinną, otrzymywane alimenty oraz uposażenie rodzinne. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Świadczenia oraz dodatki przyznaje się rodzinie zastępczej od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej.

 

Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych

Według ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia- raz w roku,
• świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – jednorazowo.
• wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych są świadczeniami z pomocy społecznej, a więc nie podlegają opodatkowaniu.

15 lipca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1821